Yazar: Gülşah Güven

A. Giriş Ticari hayatın devamlılığı için olmazsa olmaz bir öneme haiz banka teminat mektuplarının ticari iş ve ilişkilerde hukuki alt yapı ile ne şekilde kullanıldığı, kaç türü olduğu, ağırlıklı olarak hangi amaca hizmet ettiği konularına ilişkin çokça görüş mevcuttur. Bu çalışma ile baka teminat mektuplarının hukuki niteliği ve ticari hayatın bel kemiğini oluşturan alacak ilişkilerinde tahsil süreçlerine nasıl etki ettiği anlatılmıştır. B. Hukuki Niteliği ve Paraya Çevirme Usulü Yukarıda da izah edildiği üzere en temel şekilde; ticari hayatta büyük önem taşıyan banka teminat mektupları bir işin yapılması, hizmet ifası, mal veya ürün satılması/teslim edilmesi, bir borcun yerine getirilmesi gibi sinallagmatik…

Read More

A. Genel Açıklamalar Başvurucu İlkay Mahanoğlu (“İM”) aleyhine yerel mahkemede ikame edilen ön alım hakkına dayalı tapu iptal ve tescil davası süresince başvurucuya ait ön alım bedelinin yaklaşık altı yıllık dava sürecinde nemalandırılmaması ve değer kaybına uğratılarak ödenmesi nedeniyle devletin müdahalesine bağlı mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına dayanarak 7/6/2018 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştur. Başvuruya konu olan olayda yerel mahkeme ve yüksek mahkeme nezdinde dosyanın incelenmesine bağlı olarak kronolojik açıdan inceleme yapıldığında; İM hakkında 22/11/2012 tarihinde ikame edilmiş olmasına bağlı olarak dosyanın 10/12/2015 tarihinde yerel mahkemede karara bağlanması ve akabinde taraflarca yapılan temyiz başvurusu üzerine bu kez 28/3/2017 tarihinde…

Read More

A. Genel Açıklamalar Kamuoyunda “8. YARGI PAKETİ” olarak bilinen 16.02.2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 02.03.2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmiş; bu değişiklikleri içeren 7499 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (‘Kanun’) 12.03.2024 tarihli 32487 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu çalışma açısından ilgili olduğu üzere 7499 sayılı Kanun madde 34 ila 36. Maddeleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘KVKK’) ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler 01.06.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 6698 sayılı Kanun özelinde…

Read More

2 Kasım 2023 Perşembe günü 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmakla 33. Maddesinde belirtilen tarihlerde yürürlük bulan 7464 sayılı KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (‘Kanun’) turizm amaçlı kiralamalara ilişkin önemli değişiklik ve müeyyideler düzenlemektedir. Kanun ile 100 günden daha az süreli kiralama yapacak kişiler için bu işleme dair “izin belgesi” alma zorunluluğu düzenlemiştir (Kanun madde 1/3 atfı ile madde 3). Eğer Kanun ile açıkça düzenlenen sınırlamaya dahil olunmasına rağmen izin belgesi almaksızın kiralama faaliyeti yapılır ise bu yasaklı faaliyeti ifa edenler için idari para cezası düzenlemesine de yer verilmiştir. a. İzin Belgesi Nedir? Niteliği ve…

Read More

I. GİRİŞ Gelişen teknolojiden kopuk bir çalışma hayatının düşünülmesi imkânsız bir aşamaya gelmiştir. Zira günümüzde yapay zekânın da hayatın her alanında aktif rol aldığı düşünüldüğünde özellikle ticaret alanında “e-ticaret” çalışmaları büyük bir ivme kaydetmiş ve birçok iş konu açmıştır. Süre gelen zaman içinde internet ortamı üzerinden e-ticaret sitelerinin büyük bir artış sağlaması ile satış/kârlılık denkleminin de kurulması amacı ile internet reklamları verilmesi noktasında şirketlerin büyük oranlı bütçeler ayırması sosyal medya kullanıcılarının bu alanda iş kolu kapsamına dahil olmasının da yol açmıştır. Nitekim bir kısım internet kullanıcıları geniş kitlelere erişim sağlamalarının getirdiği avantaj ile kazanç sağlayan ve genel olarak “fenomen” şeklinde…

Read More

A. Genel Açıklamalar Reklam Kurulu 12.09.2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında aldığı yeni ilke kararı ile Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz (Kılavuz) yayınlamıştır. Bu kılavuz ile tüketiciler açısından değerlendirmelerini belirleyecek nitelikteki esasları, ilkeleri, bilgilendirme ve denetim süreçleri ile yanıltıcı içerikte kabul edilen reklamları, bu reklamları üreten ajans ve bağlantılı kurum ve kuruluşları aydınlatıcı bilgiler düzenlenmiş ve ilgili kişi ve kurumlara yol gösterici kriterler belirlenmiştir. B. Kılavuzun Kapsamı Kılavuz ile hangi beyanların “tüketici değerlendirmesi” sayılacağı düzenlenmiştir. Zira internet ortamından yapılan alışverişlerde kimlerin değerlendirme yapabileceği Kılavuz öncesi açık değilken artık yalnızca ürünü/hizmeti satın alan kişilerin “tüketici değerlendirmesi” yapabileceği açıkça belirtilmiştir. Nitekim anılan Kılavuz’un…

Read More

A. Giriş İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (‘İHAM’) 27.06.2023 tarihli 207094/20 başvuru nolu Nurcan Bayraktar vs. Türkiye kararı ile Türkiye’nin açıkça İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (‘İHAS’) madde 8, madde 14 ve bağlantılı şekilde madde 12 uyarınca ihlal eylemlerinde bulunduğuna hükmetmiştir. Bahse konu emsal karar ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ prensibinin halen günümüz Türkiye’si nezdinde dikkate alınmadığı, kadın ve kadının insan hakları açısından açık bir ayrımcılık söz konusu olduğu halini bir kez daha tespit etmiştir. B. Karara Konu Olay 207094/20 başvuru nolu dosya başvurucu Nurcan Bayraktar’ın Aralık 2012 yılında boşanması üzerine ilgili yerel mahkeme kararının temyiz incelemesi sonucunda 21 Ocak 2014 yılında kesinleşmesinin ardından…

Read More

Hukuk yargılamalarında sıklıkla usul hükümlerine yönelik hatalı işlemler ve yanlış yorumlamalar ile karşılaşılmaktadır. Dosyanın esasının incelenmesi ne denli önemli ise usuli incelemelerin de tam ve etkin olarak yapılması büyük önem taşır. Zira hukukun en temel ilkesi şudur ki; “usul esastan mukaddemdir” yani usul esastan önce gelir. Bu nedenledir ki; dava dilekçesinin hazırlanması aşamasından nihai karar anına kadar öncelikle dikkat edilmesi gereken husus usul hükümlerinin tam ve etkin şekilde uyuşmazlık özelinde uygulanılması halidir. Ayrıntısına aşağıda yer verilecek olmakla delil listesi özelinde tanık listesi sunulması hali de özellikli olan bir husus olup usule uygun tanık listesi sunulmaması hak kayıplarına neden olmaktadır. Tanık…

Read More

Sinema sektörünün gelişimine paralel 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca sinema eserleri koruması sıklıkla gündeme gelmekte olup sinema eseri niteliğindeki sinema filmi, dizi film, reklam filmi, belgesel film vb. eserler de bu koruma kapsamındadır. Nitekim bu eserlerin meydana gelmesinde kamera önü ve kamera arkası olarak tabir edilen sahalarda pek çok kişinin emek ve mesaisi söz konusudur. Bu sahalarda görev yapan kişilerin tabii oldukları çeşitli sözleşmeler söz konusu olmakla işbu çalışma ile kamera önünde eserin görsel niteliğinin varlık sebebi olan oyuncuların tabi oldukları, oyuncu ile yapımcı arasında akdedilen ve çokça sorunu bünyesinde barındıran ‘Oyuncu Sözleşmesi’ özelinde sadakat yükümlülüğü…

Read More

Vergilendirme yükümlülüğü açısından işçinin elde edeceği işçilik alacaklarının incelenmesinde arabuluculuk süreci ile iş sözleşmesinin sona ermesi ile ikale sözleşmesi sonunda iş ilişkisinin sona ermesi konusunda bir kısım farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışma ile her iki hukuki süreç incelenerek vergi yükümlülüğü noktasındaki farklılıklara dikkat çekilecektir. İkale Sözleşmesi ile İş İlişkisinin Sona Ermesi Halinde Vergisel Yükümlülük İkale Sözleşmesi kanun ile düzenlenmemiş ise de sözleşme serbestisi kapsamında uygulamada yürürlük bulmakta olup; ikale sözleşmesi tarafların karşılıklı olarak feshin şekil ve şartlarına ilişkin olarak birbirine uygun irade beyanları üzerinde anlaşması üzerine iş akdini sona erdiren bir fesih sözleşmesidir. 4857 sayılı İş Kanunu ile herhangi bir düzenleme…

Read More