Yazar: Ece Gülerman

İlk olarak Türk Hukuk dünyasına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile giren “aile konutu” kavramı evliliğin genel hükümleri üst başlığı altında eşlerin hukuki işlemleri arasında aile konutuna ilişkin işlemler alt başlıklı 194.maddede hükme bağlanmıştır. İlgili madde uyarınca bir eş, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemeyecek, aile konutunu devredemeyecek veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamayacaktır. Şayet Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 25.05.2017 tarihli 2016/6764 E., Karar Numarası: 2017/6194 K. Numaralı dosyasında da “Somut olayda taşınmaz aile konutu olup, davalı eş dava konusu aile konutunu davalılardan …’a devretmiştir. Bu işlem sırasında davalı eş tarafından davacı eşin açık…

Read More